Akreditované kurzy

Akreditované kurzy MPSV (vzdělávání pro sociální pracovníky)

Název kurzu: Jak podpořit děti s problémovým chováním

Lektorky:PhDr. Lenka Venterová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Pavlíčková

Neakreditované kurzy

(vzdělávání pro pěstouny dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Název kurzu: Socio emocionální učení pro pečující osoby

Lektorky: PhDr. Lenka Venterová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Pavlíčková

 

Název kurzu: Zvládání náročných situací při výchově dítěte

Lektorky: PhDr. Lenka Venterová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Pavlíčková

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP

Název kurzu: Žák s ADHD ve školním kolektivu, o přestávce i ve výuce

 Lektorky: PhDr. Lenka Venterová, Ph.D., Mgr. Jana Pospíšilová

Anotace: Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Obsahem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je představení diagnózy ADHD, včetně nejčastějších specifik pojící se s touto diagnózou. Představíme základní postupy, možnosti prevence a působení na žáka s ADHD.

Součástí je i krizový postup, pedagogičtí pracovníci se naučí vést záznamy problémového chování. Bude jim představen dotazník předcházení problémovému chování a jeho možné úpravy dle individuálních potřeb žáka tak, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Součástí vzdělávacího kurzu je práce se socio-emočním deficitem a smyslovou dysregulací jako možnou příčinou nevhodného chování či neschopnosti orientovat se ve vztazích v třídním kolektivu.

Snahou semináře je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Dále pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Důležité je, že všichni, kdo s žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky.

Dítě s poruchou chování nelze „opravit“, ale je možné mu upravit podmínky ke vzdělávání takovým způsobem, aby mohlo v třídním kolektivu být spokojené.

Cílem tohoto vzdělávacího semináře není pouhá teorie, ale hlavně praktické zkušenosti a rady, jak žákovi i školní třídě pomoci ke společnému fungování ve školním prostředí.

 

Název kurzu: Techniky zvládání a prevence smyslového přetížení u žáků ve školním prostředí

Lektorky: PhDr. Lenka Venterová, Ph.D., Mgr. Jana Pospíšilová

Anotace: Cílem praktického semináře je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou smyslového přetížení u žáků. Seminář přináší pedagogům praktické informace, techniky a ukázky, díky kterým načerpají inspiraci, jak začlenit prvky smyslové integrace do svých hodin a tím předcházet problémovému chování žáků způsobeného smyslovým přetížením.

Obsahem vzdělávacího semináře je teoretická i praktická část část, které zahrnuje vysvětlení pojmů smyslové přetížení a senzorická integrace, hypersensitivita a hyposenzitivita. Zabývat se budeme také jednotlivými smysly, kterými člověk získává a zpracovává informace. Účastníkům budou v krátké formě předány informace o typech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých se smyslové přetížení může týkat a jaké jsou jeho projevy, se kterými se pedagog může v rámci vyučování u těchto žáků potkat.

V další praktické části budou pedagogičtí pracovníci seznámení s relaxačními technikami, pomůckami a aktivitami, které mohou začlenit do vyučování. V rámci této části si účastníci mohou jednotlivé aktivity sami vyzkoušet.

Cílem vzdělávacího semináře není pouze teorie, ale především předání praktických informací a rad o tom, jak může pedagog pomoci žákům s obtížemi ve smyslovém zpracování a tím je podpořit ve spokojeném fungování v třídním kolektivu.

Lektorky

PhDr. Lenka Venterová PhD.

Lektorka a sociální pracovník s mnohaletou praxí. Svoje znalosti uplatňuje a nadále rozšiřuje v odborném sociálním poradenství jako vedoucí poradny pro zdravotně postižené pro Zlínský kraj a v sociálně-terapeutické práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a přidruženými diagnózami. V současné době je frekventantem výcviku krizové intervence, odborným  garantem Studia pro asistenty pedagoga na ICV MENDELU a lektorkou pedagogických a sociálních pracovníků v tématu dětí s „jinakostí“.

PhDr. Jaroslava Pavlíčková – absolvovala magisterský studijní program Pedagogiky – sociální práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a rigorózní zkoušku z oboru Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je absolventkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku PCA, který využívá při práci s jednotlivci a rodinou, také výcviku v systemické supervizi a koučování pro pomáhající profesionály. V praxi se dlouhodobě věnuje práci s dětmi se sociálním znevýhodněním, terénní práci s rodinami v obtížných životních situacích a rodinným mediacím. Byla iniciátorkou pilotního projektu zřízení Sociálně pedagogické poradny, která měla za cíl propojovat školní a sociální práci v praxi ve Zlínském kraji. V současné době pracuje jako sociální pracovnice, a mediátor, a ve své soukromé praxi se věnuje psychoterapeutickému poradenství.