Odborní garanti

Mgr. Marek Novák, MBA

– poslanec

Český politik a manažer, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
Podpora v legislativních krocích a fundraisingu při budování celoroční pobytové sociální služby pro děti a dospělé s autismem.

Mgr. et Bc. Zdeňka Polínková

– speciální pedagog, psycholog

Téměř 30 let pracuje s dětmi a dospělými lidmi s poruchami chování, s poruchou autistického spektra, posttraumatickými stavy. Věnuje se preventivním programům pro školy formou interaktivních sociálních her, lektoruje akreditované kurzy. Je spoluzakladatelkou inkluzivního divadla Modrodiv, autorkou několika odborných publikací zaměřujících se hlavně na naplňování základních potřeb. Působí jako externí vyučující na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jako jediná v ČR pracuje s lidmi s jinakostí speciální formou kognitivně plastického pohybu, při kterém dochází k jakémusi „restartu“ mozku.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
V rámci spolupráce s organizací Blízko nás se bude spolupodílet na vytváření koncepce z hlediska sdílení odborných informací a zkušeností v rámci problematiky lidí se specifickými potřebami s cílem budování komunitní pobytové služby pro lidi s PAS.

Mgr. Dagmar Dědková

– speciální pedagog, logoped

Má více jak 40 let praxe v práci s dětmi poruchami chování, s dětmi s poruchou autistického spektra, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 1991 je členkou Českého hnutí speciálních olympiád, v současné době národní ředitelkou. Jedná se o celosvětové hnutí pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením, kde jsou zapojeni i lidé s autismem.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
Sdílení informací a zkušeností při budování pobytové celoroční sociální služby pro děti a dospělé s těžkou formou autismu.

Mgr. Adéla Kohelová

– speciální pedagog, logoped

Již 16 let pracuje s dětmi a dospělými lidmi s autismem se specializací na alternativní komunikaci. Externě spolupracuje s katedrou speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se také lektorské činnosti: vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
Nastavování funkční individuální komunikace, komunikace pracovníci-klient, vzájemné komunikace klientů, přechod z domácího prostředí, vizualizace sebeobsluhy.

PhDr. Lenka Venterová PhD.

– lektor, sociální pracovník

Lektorka a sociální pracovník s mnohaletou praxí. Svoje znalosti uplatňuje a nadále rozšiřuje v odborném sociálním poradenství jako vedoucí poradny pro zdravotně postižené pro Zlínský kraj a v sociálně-terapeutické práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a přidruženými diagnózami. V současné době je frekventantem výcviku krizové intervence, odborným garantem Studia pro asistenty pedagoga na ICV MENDELU a lektorkou pedagogických a sociálních pracovníků v tématu dětí s „jinakostí“.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
Sociálně-terapeutická práce s klienty s poruchou autistického spektra a jejich rodinami.

Bc. Anna Ingrová

– sociální pracovník

Ve své praxi se zaměřuje na práci s dětmi a dospělými lidmi s poruchami chování a autismem. Jejími dalšími tématy jsou: interkulturní komunikace ve školském prostředí, hodnotové vzdělávání pro první a druhý stupeň ZŠ jako součást inkluzivní školy, aktivizující metody podporující klima ve školních kolektivech, krize rodiny a její dopad na školu, práce s kolektivem v prostředí inkluzivního vzdělávání, právo ve vzdělávání a protiprávní jednání ve školách, partnerství školy, rodiny a komunity, politika a filozofie školy podporující inkluzi.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
Sociálně-terapeutická práce s klienty s poruchou autistického spektra a jejich rodinami.

MUDr. Petr Linzer, Ph.D.

– neurochirurg

Již 27 let se věnuje operacím nervového systému a je primářem neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín. Je externím lektorem neurochirurgie III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
medicínská problematika.

Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA

– andragog, terapeut, kouč, supervizor, lektor a zdravotní sestra

Terapií, koučinkem, andragogickým a zdravotním poradenstvím se zabývá už řadu let.

Její zkušenosti vycházejí nejen ze studia andragogiky, psychologie dospělých a z terapeutických výcviků, ale i z práce ve zdravotnictví.

Pracovala v oboru gynekologie/ porodnictví, vnitřního lékařství, umělá ledvina i na odborných ambulancích.

Spolupracuje se sociálními poradnami, provádí akreditované testy na Alzheimerovu chorobu, její terapie jsou zaměřené na skutečný život, kdy se v něm někdy ztratíme.

Oblast spolupráce s Blízko nás, z. ú.:
koučink, lektorská činnost, supervize.